พัฒนาสถานีสูบน้ำเชื่อมต่อระบบคลองฝั่งธนบุรี ผันน้ำลงแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย

18 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 599 ครั้ง

 

          (18 มิ.ย.62) เวลา 13.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและเขื่อนค.ส.ล.คลองระหาญ) เขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยวางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและเขื่อนค.ส.ล.คลองระหาญ) ประกอบด้วย งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองระหาญ (สถานีสูบน้ำเดิม) ซ.บางกระดี่ 32 และงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองระหาญ (สถานีแห่งใหม่ด้านปากคลองระหาญบรรจบคลองสนามชัย) ซ.บางกระดี่ 34 หมู่บ้านสิรินดา ประกอบด้วย การก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองระหาญ สร้างอาคารควบคุมและที่พักเจ้าหน้าที่ งานโครงสร้างป้องกันดินพังและทำนบกั้นน้ำชั่วคราว ติดตั้งประตูระบายน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง ติดตั้งเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ ติดตั้งบานปิดทางเดียว (Flap Gate) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมมิเตอร์ ติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้งตู้ควบคุมเครน ผลงานที่ทำได้ 70.50% ที่ผ่านมาผู้รับจ้างได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติบริเวณสถานีสูบน้ำคลองระหาญ และปักเสาพาดสายพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง จากการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผู้รับจ้างได้ทดลองเปิดเดินเครื่องทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำและเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้แล้ว ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าถาวร เพื่อให้ระบบระบายน้ำสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

   

          สำหรับงานก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. บริเวณคลองระหาญ ความยาวรวมทั้งสิ้น 8,200 ม. ซึ่งเป็นแนวเขื่อนเดิม 900 ม. ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างเพิ่มเติม 7,300 ม. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 6,815 ม. ติดปัญหาอุปสรรค 535 ม. ผลงานที่ทำได้ 72.27% อย่างไรก็ตามในส่วนของการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองระหาญเกิดความล่าช้า เนื่องจากติดปัญหาผู้บุกรุกคลองระหาญ ได้แก่ จุดที่ 1 คลองระหาญช่วงซอยมิตรสัมพันธ์ มีแนวถนนที่รุกล้ำคลองสาธารณะ ความยาว 200 ม. สำนักการระบายน้ำได้แก้ไขแบบตัดลดปริมาณงาน จุดที่ 2 คลองระหาญช่วงถนนพระราม 2 ถึงซอย 83 แนวที่เจ้าของดินไม่ยินยอมให้ก่อสร้าง ความยาว 100 ม. อยู่ระหว่างดำเนินการตาม ปว.44 และแก้ไขแบบตัดลดปริมาณงาน จุดที่ 3 คลองระหาญช่วงถนนพระราม 2 แนวอาคารรุกล้ำคลองสาธารณะ จำนวน 10 หลัง ความยาว 185 ม. ซึ่งอาคารรุกล้ำ 5 หลัง สำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ติดประกาศ ปว.44 แล้ว และอาคารรุกล้ำบางส่วน 5 หลัง ใช้อำนาจปกครองท้องถิ่นแจ้งให้รื้อถอนภายใน 30 วัน และแจ้งความดำเนินคดีแล้ว รอผลดำเนินการจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ จุดที่ 4 ก่อสร้างพื้นดาดท้องคลองใต้สะพานถนนพระราม 2 ความกว้าง 18 ม ความยาว 120 ม. ความลึก -2 ม.รทก. ขณะนี้ดำเนินการได้แล้วความยาว 90 ม. ผลงานที่ทำได้ 70.85% ซึ่งผู้รับจ้างยืนยันว่าจะเร่งการก่อสร้างดาดท้องคลองให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิ.ย.62 จากนั้นจะดำเนินการขุดลอกคลองระหาญ เพื่อเปิดทางน้ำไหลและเพิ่มพื้นที่ในการรองรับน้ำ

         “ระบบระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ส่วนใหญ่จะเป็นระบบคลองความยาวรวมทั้งหมด 1,013 กม. โดยมีคลองสายหลักในการระบายน้ำเริ่มจากคลองทางด้านเหนือ ได้แก่ คลองมหาสวัสดิ์ คลองบางกอกน้อย คลองทวีวัฒนา คลองภาษีเจริญ คลองสนามชัย คลองพระยาราชมนตรี คลองบางบอน คลองหมื่นแช่ม คลองขุนราชพินิจใจ และคลองระหาญ โดยน้ำในคลองทั้งหมดจะไหลมารวมกันในพื้นที่กักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแก้มลิงในโครงการพระราชดำริคลองมหาชัย-คลองสนามชัย สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ 6 ล้านลบ.ม. ก่อนจะระบายน้ำที่กักเก็บไว้ลงสู่อ่าวไทย ทั้งนี้สำนักการระบายน้ำมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบระบบระบายน้ำครอบคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรีทั้งหมด 450 ตร.กม. มีสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ 171 แห่ง ที่ผ่านมาได้ดำเนินการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรีหลายโครงการ เช่น โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำทะเลหนุนของสถานีสูบน้ำคลองสนามชัย กำลังสูบรวม 45 ลบ.ม./วินาที โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี กำลังสูบรวม 51 ลบ.ม./วินาที งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองระหาญแห่งใหม่ด้านปากคลองระหาญเชื่อมต่อคลองสนามชัย กำลังสูบ 9 ลบ.ม./วินาที รวมถึงโครงการพัฒนาแก้มลิงบึงรางเข้ และในอนาคตยังมีโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา เมื่อโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรีแล้วเสร็จทั้งหมด จะเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำด้วยระบบคลอง เปิดทางน้ำไหลให้เชื่อมต่อถึงกัน เพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำ ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำทะเลหนุนและปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ฝั่งธนบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ